گاها ديده شده دولتها بامردم رفتار ناشايست داشته اند، وبه عنوان خصم به آنها نگاه كرده اند، اين بدترين اتفاقى است كه ممكن است رخ دهد.

هرگاه دولت حالت پدرى را حفظ كند وهمه مردم را باديد محبت، نه انتقام، نگاه كند، مردم نيز با همين ديد به او مى نگرند.

و درحديث شريف است: (الناس على دين ملوكهم) يعنى: مردم روش دولت را الگوى رفتاری خود قرار مى دهند، وهمانگونه كه دولت با آنها برخورد كند، با أو برخورد خواهند كرد.

پس، هشدار كه (ان أحسنتم، أحسنتم لأنفسكم، وان أسأتم فعليها) يعنى: بازده  كارنيكو به خود شماست، كار بد نيز اين چنين است.