سازمان جهانی نفی خشونت (مسلمان آزاد) طی بیانیه ای از خردورزان و فرزانگان لبنان خواسته است تا خشونت رو به فزونی در طرابلس لبنان را هرچه زودتر مهار کنند و در راه خاموش کردن آتش فتنه ی جاری میان مردم منطقه ی سنی نشین «باب التبانه» و مردم منطقه ی علوی نشین «جبل محسن» را بکوشند.

در این بیانیه همچنین بر اهمیت اقدام دولت لبنان بر پذیرفتن مسئولیت قانونی و انسانی اش در این زمینه تأکید شده است و این که چنین رخدادهایی صلح و آرامش اجتماعی کشور را به شدت تهدید می کند و پیامدهای آن به سود هیچ کس و هیچ جریانی نخواهد بود، به ویژه این که در زمان های نه چندان دور کشور لبنان طعم تلخ جنگ خانگی را آزموده است.

این بیانیه تحت پیگرد قرار دادن فتنه انگیزان، آشوب طلبان مذهبی و خشونت گرایان را از هر طرف و جریان ضروری خوانده است.

همسو کردن تمام فعالیت ها و تشکل های رسمی و غیر رسمی در چارچوب یک حرکت سیاسی، اجتماعی و مردمی برای فشار بر طرف های منازعه به منظور متوقف کردن کشتار متقابل و حمایت مادی و معنوی از ارتش لبنان برای رسیدن به این مطلب، دیگر ضرورتی است که در بیانیه ی سازمان جهانی نفی خشونت بر آن تأکید شده است.

این بیانیه همچنین یادآوری کرده است: رخدادهایی که پیش از این چهره نموده و اکنون نیز در جریان است بدون استثنا بر ضد مصالح و منافع دولت و ملت لبنان تدارک دیده شده و می شود و تنها دستاوردی که برای کشور و جامعه ی لبنان دارد کشتار شهروندان، نابودی اقتصادی کشور و کوبیدن بر طبل منازعات مذهبی به انگیزه ی ایجاد تفرقه میان مردم لبنان است.