در پی اقدامات اخیر و حمله خونین و خشونت بار رژیم اشغالگر صهیونیستی به مردم بی دفاع فلسطین سازمان جهانی نفی خشونت «مسلمان آزاد» بیانیه ای صادر کرد.

در این بیانیه آمده است: با توجه به رفتار ظالمانه و مجرمانه رژیم اشغالگر اسراییل در برخورد با مردم بی دفاع فلسطین از سازمان ملل متحد می خواهیم بدون فوت وقت و با اقدامی کارآمد و قاطع مانع کشتار مردم بی پناه فلسطین شود.

چنان که روشن و بر همگان آشکار است طی تعرض ها و نقض حقوق اسراییل در چند روز گذشته همراه با بی اعتنایی به حرمت و قدسیت انسانی زنان، کودکان و سالخوردگان ده ها تن کشته و زخمی شده اند.

در ادامه این بیانیه آمده است: بنا به گزارش منابع حقوق بشری سربازان رژیم اشغالگر صهیونیستی بیش از بیست تن معترض فلسطینی را کشته و با شلیک گلوله های جنگی و گازهای خفه کننده به سوی معترضان فلسطینی تجمع کننده به مناسبت «روز زمین» صدها تن را زخمی کرده اند. در واقع این رفتار بحران سازی و تنشِ مخاطره آمیزی در برابر اراده جامعه جهانی و مقررات شورای جهانی حقوق بشر به شمار می رود.

از این رو سازمان جهانی نفی خشونت «مسلمان آزاد» از سازمان ملل متحد می خواهد که بدون فوت وقت و از دست دادن فرصت از ادامه کار ظالمانه و بی اعتنایی آن رژیم به جانِ مردم عادی جلوگیری کرده، پرونده این جنایت را به کمیته های سازمان ملل جهت تحت پیگرد قرار دادن عوامل به وجود آورنده این کشتار دهشتناک ارسال کند.

این سازمان نسبت به وضعیت حاکم و پیامدهای ناشیِ از سهل انگاری و کم توجهی به آن به شدت هشدار می دهد.