سازمان جهانی نفی خشونت «مسلمان آزاد» با صدور بیانیه ای از اقدامات به شدت سرکوبگرانه ی رژیم عربستان سعودی بر ضد مهاجران پاکستانیِ ساکن عربستان پرده برداشت و این روش غیر انسانی حاکمان سعودی را محکوم کرد.

در این بیانیه آمده است: این سازمان، اخباری را از عربستان سعودی دریافت کرده است مبنی بر این که رژیم سعودی رفتارهای سرکوبگرانه ی غیر انسانی بر ضد مهاجران مسلمان پاکستانی که در آن کشور ساکن هستند روا داشته، و هیچ گونه شرایط انسانی را در نظر نگرفته است.

بنا به گواهی ها و مستنداتی موثق، حاکمان ریاض ده ها تن از پاکستانی های مقیم آن کشور را بدون هیچ دلیلی و فقط به بهانه های واهی و بی اساس اخراج کرده و بدین ترتیب حقوق انسانی و ارزش های اسلامی را بی پرده زیر پا گذاشته است.

در این زمینه یک منبع آگاه اظهار داشته است که در چند ماه اخیر رژیم حاکم بر عربستان حدود ۳۹ هزار کارگر پاکستانی را از این کشور اخراج کرده است.

بر اساس برخی گزارش ها، حاکمان عربستان سعودی به بهانه ی ترس از تروریسم این مقدار از مسلمانان پاکستانی را از کشور خود اخراج کرده اند و این در حالی است که در این زمینه هیچ تحقیقی صورت نداده اند که این کار در واقع مجازات جمعی است و نمی توان انگیزه های واقعیِ چنین حرکتی که آن را هدایت می کند، بازشناخت.

این سازمان همچنین در بیانیه ی خود آورده است: سازمان جهانی نفی خشونت این رفتار ظالمانه ی رژیم سعودی نسبت به ده ها هزار کاسب مسلمان را به شدت محکوم کرده و از حکومت ریاض می خواهد در این تصمیم خود تجدید نظر کند و حقوق انسانی ـ اسلامی این جمعیت بزرگ ساکن عربستان سعودی را مدّنظر قرار دهد و در زمینه ی مبارزه با تروریسم به صورت حرفه ای و کارشناسی شده عمل کند تا مبادا حقوق مدنی و انسانی افراد را زیر پا گذارد.