در پی انفجاری که در شهر قاهره پایتخت کشور مصر به وقوع پیوست سازمان جهانی نفی خشونت بیانیه ای صادر کرد. 

سازمان جهانی نفی خشونت عملیاتِ تروریستی را که در شهر قاهره پایتخت کشور مصر رخ داده و از میان مردم بی دفاع و بی پناه قربانیانی گرفته است به شدت محکوم می کند و از متولیان کشور مصر می خواهد تا عوامل آن را شناسایی کرده و برای کیفر و مجازاتِ فوری به دست محاکم و دستگاه های ذی ربط بسپارند.

طبق اخبارِ رسیده به این سازمان و برپایه آمار اولیه، انفجار هولناک شهر قاهره که احتمالاً ناشی از منفجر شدن خودرو بمب گذاری شده و در نزدیکی یک مرکز درمانی بهداری بوده است بیش از بیست کشته و افزون بر سی نفر زخمی بر جای گذاشت که غالباً از مردم عادی بوده اند و تنی چند از بیماران بستری در مرکز درمانی یادشده را نیز مجروح کرده است.

این سازمان همزمان با ابراز تأسف واندوه زائدالوصف خود نسبت به قربانیان اقدام جنایتکارانه یاد شده، بر ضرورت تحقیق شفاف برای روشنگری و رفع ابهامات و نیز افشای جریان های اصلی و مؤثر در برنامه ریزی و عملیاتی کردن انفجار شهر قاهره تأکید دارد. 

به درگاه خدای عزوجل دست تضرّع و نیاز برده، صبوری و آرامش بازماندگانِ کشتگان و شفای عاجل مجروحان را از حضرتش مسئلت داریم.