سازمان جهانی نفی خشونت «مسلمان آزاد» با صدور پیامی از جامعه بین المللی خواست تا به بحران مهاجرت بین المللی رسیدگی کند. متن این پیام به شرح زیر است:

سازمان جهانی نفی خشونت «مسلمان آزاد» ضمن ابراز ناراحتی و نگرانی عمیق خود از اخبار غم انگیز مربوط به غرق و ناپدید شدن مهاجرانی که از کشورهای خاورمیانه و آفریقا به سمت اروپا در حرکت بودند، از جامعه جهانی می خواهد که برای مقابله با بحران بین المللی مهاجرت راه حل هایی عملی بیابد.

این سازمان، از اطلاعات، گزارش ها و شهادت‌ دادن هایی مطلع شده است که ناپدید شدن و غرق شدن ده‌ها مهاجر در نزدیکی سواحل اروپا را تأیید می ‌کند؛ صحنه ای تکراری که دل‌ ها را به درد می‌ آورد. به ‌ویژه که در میان قربانیان کودکان، زنان و سالمندان هستند که بزرگترین آرزوهایشان یک زندگی با آرامش و آبرومندانه در دیار غربت بود که این زندگی کریمانه را در وطنشان از آنها دریغ کرده بودند.

این سازمان بر این باور است که جلوگیری از به وجود آمدن صحنه ‌های مجدد قربانیان مهاجرت مستلزم موضع‌ گیری جدی همه کشورهای جامعه بین الملل به ‌ویژه کشورهای توسعه ‌یافته حاکم بر اقتصاد جهانی است که می تواند به ریشه های این بحران رسیدگی کند و پیامدهای آن را محدود نماید.

لذا این سازمان تأکید می کند که کشورهای بزرگ جهان باید مسئولیت های انسانی و حقوقی مشترک خود را برعهده بگیرند و براساس اصول و معیارهای سازمان ملل متحد عمل کنند، که آن ها را ملزم می کند در مقابله با بحران های جهانی، همبستگی داشته باشند و دست به دست هم بدهند.

با همه مشکلاتی که در کشورهای در حال توسعه وجود دارد، بخش بزرگی از این مسئولیت برعهده ابرقدرت ها به دلیل سیاست هایشان است.