به مناسبت ششم ماه فوریه (۱۷ بهمن ماه) سالروز جهانی مبارزه با مخدوش کردن شخصیت و بدرفتاری بر ضد زنان، سازمان جهانی نفی خشونت «مسلمان آزاد» همبستگی همه جانبه خود را با مسائل گوناگون زنان به ویژه مسائل مرتبط با حقوق انسانی آنان اعلام کرد؛ حقوقی که احکام آسمانی و قوانین بین المللی آن را پذیرفته است. سازمان جهانی نفی خشونت در این زمینه بیانیه ای صادر کرده است که بخشی از آن به شرح زیر:

بیشتر اطلاعات به دست آمده مربوط به زنانِ جهان عرب و کشورهای خاورمیانه نشان می دهد این بخش از جامعه از رخدادهای مصیبت باری که در این بخش از جهان به وجود آمده متضرر شده و زیان دیده اند؛ رخدادهایی که بر اثر آن وضعیت زنان سقوط بی سابقه ای کرده و هزاران تن از آنان به بدترین شیوه و صورت به بردگی گرفته و شکنجه شده و مورد بی توجهی قرار گرفته اند. باید توجه داشت که این امور از سوی جریان ها و در سطوح گوناگونی مثل گروه های تروریستی و دسته ها و جریان های دینی افراطگرا و رژیم های سیاسی خودکامه و بیگانه با دمکراسی بر ضد این قشر از جامعه روا داشته شده است.

لذا و از منظر انسانی، سازمان جهانی نفی خشونت از جامعه جهانی می خواهد زمینه و فرصتی فراهم آورد که امور فرهنگی زنان را ارتقا بخشد و در راه کاستن از درد و رنجی که میلیون ها زن آن را تجربه می کنند بکوشد. این امر هنگامی تحقق می یابد که با تصویب قوانینی دولت ها و نظام های بین المللی به پایبندی و عمل به آن ملزم شوند و اینکه قوانینِ تصویب شده بتواند حقوق انسانی زنان در تمام زمینه های آزادی عمومی و فردی، فراهم کردن تحصیل، حضور و مشارکت فعال در امور سیاسی، اجتماعی و اقتصادی و سلامت امنیتی آنان را تأمین و تضمین کند. 

دیگر خواسته این است که از اعمال خشونت و دیگر رفتارهای ضد حقوق بشری بر ضد این قشر از جامعه به شدت جلوگیری می شود.