در پی اقدام های تروریستی که اخیراً بر ضد کشور و ملت سومالی اعمال شد، سازمان جهانی نفی خشونت «مسلمان آزاد» با صدور بیانیه ای از جامعه جهانی خواسته است که با تشکیل نشستی به یاری رسانی و نجات مردم بی دفاع و بی پناه این کشور از چنگال گروه های افرطگرا اقدام کنند.
 
با کمال تأسف و تأثر این سازمان از جنایات تروریستی اخیر در سومالی اطلاع یافته است؛ جنایاتی که ده ها تن از مردم بی دفاع که سرگرم فعالیت های روزمره زندگی خود بودند را به خاک و خون کشید و بیش از 350 تن کشته و زخمی بر جای گذاشت و نماد و نمودِ عینیِ ماهیت خونریز و نیت پلید گروه های افراطی می باشد.
 
از این رو سازمان جهانی نفی خشونت از جامعه جهانی می خواهد در اقدامی جهانی، همسو و همراه بر ضد تروریسمِ رو به توسعه و رشد در سومالی دست به کار شوند و از هرگونه کمکی که ملت سومالی را از آتش و گزند گروه های مسلح که با ابزار خشونت، منویات شوم خود را نسبت به این ملت اعمال می کنند، محفوظ می دارد، دریغ نورزند.
 
خواسته دیگر این است که جامعه بین الملل، کشور سومالی در حال توسعه را از کمک های نقدی و جنسی خود برخوردار کنند و برای کاستی از آثار تجاوزهایی که بر ضد ملت سومالی اعمال شده است، بکوشند.
 
در پایان برای بازماندگان کشته شدگان صبر و آرامش و برای مجروحان شفای عاجل از خدای متعال خواستاریم.