سازمان جهانی نفی خشونت (مسلمان آزاد) طی بیانیه ای تهدیدات نژادپرستانه ی یکی از احزاب یونانی بر ضد مسلمانان را محکوم کرده و از دولت یونان خواسته است تا حزب یادشده را به دادگاه فرا خوانده و اظهارات تروریستی از این قبیل را که به خشونت گرایی خواند، اقدامی مجرمانه اعلام کند.
بر پایه ی این بیانیه، سازمان جهانی نفی خشونت مطلع شده است که حزب رسمی و قانونی راستگرای تندرو «سپیده ی طلایی» و مشخصاً یک زن نماینده ی مجلس یونان تهدیدی آکنده از نفرت و نژادپرستی علیه مسلمانان آن سامان به راه انداخته که تجاوزی آشکار روحی ـ روانی علیه مسلمانان و مسافران به یونان به راه انداخته و آسیب روانی جدی بر بخش بزرگی از شهروندان مسلمان این کشور وارد کرده است، فراتر این که بنا به گزارش سازمان های حقوق بشری تعرض های مستقیم و فیزیکی علیه مسلمانان این کشور چندین بار در چند هفته ی گذشته اتفاق افتاده است.
همچنین در این بیانیه آمده است: چنین اقدام هایی صلح و آرامش اجتماعی و زندگی مسالمت آمیز میان ادیان در اروپا را به خطر می اندازد.
از این رو سازمان جهانی نفی خشونت از نهادهای رسمی و مردمی یونانی می خواهد تا با اقدام جدی و خردمندانه ی خود با رفتارهای نژادپرستانه ی خشونت گرایان بر ضد مسلمانان برخورد کرده، آمران و عاملان آن را به محاکم قضایی معرفی کنند و بدون از دست دادن وقت و از طریق مراجع قانونی با دسته های تندرو برخورد نمایند.