به مناسبت روز جهانی نفی خشونت، سازمان جهانی نفی خشونت «مسلمان آزاد» بیانیه ای به شرح زیر صادر کرد:
 
بسم الله الرحمن الرحیم
 
جامعه جهانی روز دوم ماه نوامبر را به عنوان روز مبارزه سراسری با خشونت گرامی می دارد. این در حالی است که در کشورهای زیر مجموعه سازمان ملل متحد روز به روز خشونت فزونی می گیرد.
 
متأسفانه پس از جنگ جهانی دوم، خشونت مادی و معنوی صعود بی سابقه ای داشته و دارد و منازعات و چالش های مسلحانه بین کشورها یا میان یک جامعه واحد چنان بروز کرده است که بشریت را برآشفته است و حقوق مدنی افراد و گروه ها را به یک اندازه از بین می برد و از این رهگذر زیان های سنگین و فاجعه باری در عرصه مادی و معنوی بر جامعه بشری وارد کرده است.
 
در شماری از کشورهای خاورمیانه جنگی فراگیر و گسترده چهره نموده است که پایانی برای آن تصور نمی شود و از این رهگذر بی ثباتیِ امنیتی و سیاسی فراگیر شده است چنان که در قاره های اروپا و آمریکا نیز شاهد آن هستیم.
 
با توضیحات بیان شده مسئولیت قانونی و اخلاقی سازمان ها، نهادها و دولت است که مبارزه با این پدیده رو به افزایش را بر عهده دارند و باید موضعگیریِ جدی در برابر عوارض و پیامدهای آن داشته باشند، به ویژه این که زیان های این پدیده بدون استثنا تمام ملت ها و جوامع را دربر گرفته است.
 
منظور از صدور این بیانیه در این مناسبت یادآوری ضرورت مبارزه همه جانبه با خاستگاه تروریسم است، بدین معنا که برای ممانعت از تحریک به تروریسم، نفرت، ترویج تفکر افراطی راهکاری اتخاذ شود.
 
دیگر خواسته این است که به صورت قاطع از رسیدن کمک های مادی به این گروه ها پیشگیری شود و یک کمپین فرهنگی با شرکت کشورهای گوناگون برای این امر تشکیل شود تا بدین وسیله اندیشه های انسانی و حقوقی متعارض با اقدام های گوناگونِ خشونت آمیز گسترش یابد و نهادینه شود.
 
این سازمان بر ضرورت بازنگری کشورهای بزرگ، از جمله کشورهای خاورمیانه نسبت به سیاست های داخلی خود در قبال حقوق بشر و شیوه های بایسته دمکراتیک در تعامل با خواسته های اصلاح طلبانه و مشروع ملت ها تأکید دارد و این که از به کارگیری روش های مستبدانه و سرکوبگرانه با ملت ها بپرهیزند.
والله من وراء القصد.