پس از آن که رژیم سعودی اعتراف کرد که در جنگ بر ضد مردم یمن از سلاح های ممنوع شده از سوی جامعه جهانی استفاده کرده است، سازمان جهانی نفی خشونت «مسلمان آزاد» با صدور بیانیه ای، از سازمان ملل متحد خواست تا در قبال اقدام های عربستان سعودی، مسئولانه عمل کرده و تصمیماتی مقتضی و قانونی در این زمینه اتخاذ کند و به مرحله ی اجرا درآورد.

در این اطلاعیه آمده است: سازمان جهانی نفی خشونت از اظهارات صریح سخنگوی نظامی سعودی دریافته است که دولت متبوعش از بمب های خوشه ای ممنوع شده از سوی جامعه ی جهانی در جنگ بر ضد یمن استفاده کرده است. این اظهارات بر بسیاری از اتهامات مبنی بر نادیده گرفته شدن معیارها و مقررات بین المللی که باید در جنگ ها لحاظ شود و نیز بی توجهی آشکار به قوانین مورد تأکید که در جنگ های نظامی باید از شهروندان دفاع و از سلامت و امنیت جانی آنان صیانت شود، صحه می گذارد.

این سازمان تأکید دارد که استفاده ی رژیم سعودی از این بمب ها، هزاران تن از مردم بی دفاع را به کام مرگ فرستاده یا مجروح کرده است و این دولت با این عملکرد، قوانین بین المللی مربوط به جنگ را به هیچ انگاشته و در جنگ خود بر ضد یمن، مردم بی دفاع و بی پناه را به طور مستقیم هدف قرار داده و به بدترین وجه حقوق بشر را زیر پا گذاشته است.

لذا این سازمان از نهادها و سازمان های بین المللی می خواهد بنا به وظیفه ای که بر عهده دارند با تصمیماتی الزام آور، جنگ بر ضد یمن را متوقف کنند و دولت ها و کشورهای صادرکننده ی اسلحه به عربستان سعودی را به خودداری از این عمل و لغو قراردادهای تسلیحاتی خود با کشور یادشده وا دارند، در مرحله ی بعد درباره ی زیان های جانی و مالی که بر یمن وارد شده است به تحقیق و بررسی بپردازند تا مقدمه ای باشد برای پرده برداری از اقدام های ضد انسانی رژیم سیاسی عربستان سعودی.