در پی جنگ پدید آمده در خارطوم، پایتخت کشور سودان، سازمان جهانی نفی خشونت «مسلمان آزاد» بیانیه ای صادر کرد.

در کمال تأسف، این سازمان وضع استثنایی که بر خارطوم پایتخت سودان حاکم است را زیر نظر دارد و وضعیت غیرمسئولانه جاری و نیز شعله ور شدن چالش میان نیروهای رسمی و نیروهای مسلح را محکوم می کند و از تمام طرف های درگیر می خواهد که در حفظ امنیت داخلی کشور سودان بکوشند.

این سازمان همچنان از سازمان کشورهای عرب تأثیرگذار می خواهد پیش از آنکه فرصت ها از دست بروند در سریع ترین زمان در این منازعات دخالت کند تا مبادا وضعیت خطرناک سودان، کشورهای منطقه و جهان را فرا بگیرد.

این سازمان در بیانیه خود تأکید دارد که اعمال و رفتار خشونت آمیز جاری هرچه بوده، دست و جریانی که در پس آن قرار داشته باشد محکوم به شکست است، لذا از اطراف منازعه می خواهد راه گفتمان و تفاهم دوستانه را در پیش گرفته و از ادبیات خشن و جنگ و کشتار دوری جویند.