سازمان جهانی نفی خشونت (مسلمان آزاد) طی بیانیه ای از پدیده ی به کارگیری کودکان به عنوان سرباز و نیروی نظامی در سوریه توسط معارضان مسلح در سوریه ـ که شماری از سازمان های انسانی و حقوقیِ فعال در سوریه بر شیوع چنین پدیده ای تأکید کرده اند ـ به شدت ابراز انزجار کرد.
در بیانیه ی این سازمان آمده است که این اقدام گروه های مسلحِ در حال جنگ با رژیم سوریه، جنایت علیه بشریت و نادیده گرفتن حقوق کودکان زیر سن قانونی به شمار رفته، به خودیِ خود زیر پا گذاشتن آشکار پیمان های جهانی حقوق بشر و مخالفت علنی با قوانین جنگ و صلح است که در پیمان ژنو آمده است.
لذا این سازمان از تمام معارضانِ مسلح می خواهد از کشاندن کودکان به چرخه ی خشونت و میدان جنگ ـ که آنان را طعمه ی خود می کند ـ پرهیز نمایند.
همچنین در این بیانیه از کشورهای حامی دسته های مسلح خواسته است تا نفوذ خود را برای جلوگیری از ادامه ی چنین پدیده ای به کار بندند و به ضرورت چنین اقدامی توجه داشته باشند.