سازمان جهانی نفی خشونت «مسلمان آزاد»با صدور بیانیه ای خواستار تضمین آزادی بیان در کشور تونس شد. متن این بیانیه به شرح زیر است:

بسم الله الرحمن الرحیم

سازمان جهانی نفی خشونت «مسلمان آزاد» نگرانی های فزاینده خود را در مورد اقدامات مقامات تونس برای محدود کردن رسانه ها و مطبوعات و تلاش مداوم برای خاموش کردن صداها ابراز می نماید و لزوم پایبندی به قوانین آزادی بیان و تضمین حفظ آن ها را خواستار است.

این سازمان به طور مداوم گزارش های حقوقی از داخل کشور تونس را بررسی می کند که به موارد سرکوب و ارعاب مستبدانه نهادها و افراد فعال در عرصه مطبوعات و جامعه رسانه اشاره می کند که در دستگیری ها و تعطیل کردن مؤسسات مطبوعاتی و هشدارهایی برای به زندان افکندن مخالفان سیاسی، تجسم یافته است.

این سازمان تأکید می کند که این اقدامات غیرقانونی آشکارا مفاد قانون اساسی که حقوق عمومی، روزنامه نگاری، آزادی مسالمت آمیز مخالفان و حق ابراز آن را تضمین می کند را نقض می نماید. لذا مقامات تونس باید عملکرد خود را در زمینه های قانونی و حقوقی مورد بررسی مجدد قرار دهند و نسبت به افتادن به ورطه استبداد و دیکتاتوری، هشیار باشند.