در پی ممنوعیت برگزاری نماز در دانشگاه‌های فرانسه، سازمان جهانی نفی خشونت «مسلمان آزاد»، این تصمیم متولیان دانشگاه‌های فرانسه و اقدام قانون گذاران این کشور را به شدت محکوم کرد.

این سازمان در بیانیه خود آورده است: سازمان جهانی نفی خشونت تصمیم مجلس سنای فرانسه مبنی بر ممنوعیت برگزاری نماز در دانشگاه‌های فرانسه را به شدت محکوم کرده و از حاکمیت این کشور می‌خواهد در چنین تصمیم‌هایی که به صورت آشکار و بی پرده آزادی‌های فردی و عمومی را نقض می‌کند، تجدید نظر کرده و از تصمیم خود صرف نظر کند.

اخیراً مجلس سنای فرانسه با ممنوع کردن فعالیت‌های دینی در دانشگاه‌های این کشور و اضافه شدن این طرح به قانون بحث و جدل برانگیز «جدایی [فعالیت‌های] اسلامی» موافقت کرده است. به دلیل این که از رهگذر این طرح مسلمانان و جامعه اسلامی هدف قرار گرفته اند، این طرح مورد انتقاد قرار گرفت. در این معنا حزب میانه رو جمهوری، بندی را به این قانون افزود که بر اساس آن نماز گزاردن در دانشگاه‌های فرانسه و نیز فعالیت دینی ـ مذهبی که فعالیت‌های آموزشی را با مانع مواجه کند، ممنوع است.

علی رغم اعتراض اعضای حزب چپگرای فرانسه و وزیر آموزش «جان میشل بلانکر»، این طرح با رأی اعضای راستگرای مجلس سنا به تصویب رسید.

سازمان جهانی نفی خشونت تأکید می‌کند که این تصمیم مجلس سنا آثاری منفی در پی داشته و قطعاً به نفع امنیت جامعه فرانسه و صلح داخلی نخواهد بود؛ چراکه ستیز و ضدیتی با دین اسلام و معتقدان به این دین در پی داشته و در نتیجه شکافی به مراتب عمیق تر از آن چیزی در پی خواهد داشت که بنا بوده است از میان شهروندان مسلمان فرانسه و پیروان دیگر ادیان برداشته شود.

لذا سازمان جهانی نفی خشونت بر ضرورت و اهمیت بازنگری مجلس سنای فرانسه در مصوبه فوق تأکید دارد و به پیامدهای زیانبار آن که به بدنه و تار و پود بافت اجتماعی کشور آسیب جدی می‌زند توجه می دهد؛ مغوله‌ای که نباید مغفول بماند.

از دیگر سو چنین قانون و مصوبه‌ای به خودی خود نقض کننده آشکار قوانین بین المللی به شمار می‌رود.