سازمان جهانی نفی خشونت (مسلمان آزاد) طی بیانیه ای از پادشاه بحرین خواستار رفتاری توأم با حُسن نیت شده است.
در این بیانیه آمده است: در حالی رژیم بحرین جشن سیزده سالگی رژیم پادشاهی در این کشور برگزار می کند که از دو سال پیش تاکنون کشور شرایطی استثنایی را تجربه می کند و این وضعیت همچنان در حال بالا گرفتن است، چه این که تمام اطراف منازعه بر خواسته های خود اصرار دارند که اگر چالش موجود از کنترل خارج شود نگرانی جدی در داخل و خارج بحرین برخواهد انگیخت.
در ادامه آمده است: سرکوب و بازداشت خواستاران اصلاحات سیاسی از سوی رژیم حاکم، بیشترین سهم را در بالا گرفتن بحران در کشور دارد و از دیگر سو، حاکمیت را از رفتاری دمکراتیک با معترضان دور می سازد و در نتیجه، زمینه ای مشترک برای گفتگو به انگیزه بهتر کردن اوضاع و رسیدن به راه حلی مطلوب همه را از بین می برد.
از این رو سازمان جهانی نفی خشونت (مسلمان آزاد) از پادشاه بحرین می خواهد تا فرصت را مغتنم شمرده، با صدور فرمان عفو عمومی برای تمام زندانیان اعتراضات اخیر و الغای احکام صادره از سوی محاکم قضایی در این زمینه، حُسن نیت خود را به نمایش گذارد، به این امید که چنین اقدامی از بدتر شدن اوضاع در این کشور جلوگیری کند.