سازمان جهانی نفی خشونت «مسلمان آزاد» با صدور فراخوانی به مناسبت روز جهانی خانواده کشورهای عربی و اسلامی را به برنامه ریزی برای توسعه خانواده ها و بهبود اوضاع معیشتی آنان دعوت کرد. 

در بخشی از این فراخوان آمده است: میلیون ها خانواده در جهان عرب و جهان اسلام زیر خط فقر روزگار می گذرانند و هزاران خانواده نیز از چالش ها و منازعات سیاسی و جنگ های ویرانگر سخت آسیب دیده و متضرر شده اند. این در حالی است که حکومت ها و دولت هایی که نسبت به امور افراد و خانواده ها مسئولیت قانونی و اخلاقی دارند، خود را کنار کشیده، به این مقوله کاملاً بی توجه هستند.

اوضاع پیش گفته علت اساسی و بنیادین در ایجاد اختلال ساختاری در شاکله و پیدایش خانواده بوده و آشفتگی اجتماعی و فکری را به همراه داشته است. در نتیجه به فرایند پیدایش کانون های خشونت، جنایت، افراطی گری و تروریسم انجامیده است که به صورت آشکار در وضعیت عمومی و بین المللی جلوه گری کرده و می کند.

در ادامه این فراخوان آمده است: این نتایج و رهاوردها می طلبد که سازمان ملل متحد و سازمان های انسانی و کارآمد در سراسر جهان برای حل مشکلات پیش گفته تجدیدنظر کنند و با تشخیص ضعف ها، راه حل هایی کارساز ارائه دهند که طی آن بستری مناسب برای پدیدآمدن خانواده هایی نمونه به وجود آید و زیان و خطرها را از زیرساخت های جامعه دور سازد.

به مناسبت روز جهانی خانواده سازمان جهانی نفی خشونت این فرصت را مغتنم شمرده، از کشورهای ذی ربط می خواهد که به صورت جدی و مطالعه شده به وضعیت خانواده ها توجه کنند و عقبگرد و فروپاشی پدید آمده و در حال رشد را مهار نمایند، بدین ترتیب که خانواده ها را به صورت کلی و همه جانبه از تمام گونه های چالش ها و منازعات سیاسی و نظامی دور بدارند و وسایل و راهکارهای تضمین کننده یک زندگی عزتمندانه را برای آنان فراهم آورند و آموزش و پرورش رایگان، تأمین بهداشت و درآمد محترمانه ای که زندگی قابل قبول را برای آنان مهیا سازد تدارک ببینند، والله ولی التوفیق.