به مناسبت روز پانزدهم ماه سپتامبر، روز جهانی دموکراسی سازمان جهانی نفی خشونت «مسلمان آزاد» بیانیه ای صادر کرد که بخشی از آن به شرح زیر است: 

جامعه جهانی روز پانزدهم ماه سپتامبر، روز جهانی دموکراسی را گرامی می دارد تا این روز یادآوری و مناسبتی باشد برای جریان های بین المللی و فعالان اجتماعی تا مفهوم دموکراسی و نهادینه کردن و گستراندن آن را از رهگذر فناوری و ابزارهای ویژه و مرتبطِ در خدمت دموکراسی، در سراسر جهان به ویژه در کشورهای توسعه یافته بسط و گسترش دهند.

بر اساس این توافقنامه جهانی که سازمان ملل متحد عملی و اجرایی کردن آن را در کشورهای جهان بر عهده گرفته است، مشارکت در نهادینه کردن آن همکاری های مثبت و حمایت از سوی سازمان های جامعه مدنی و مؤسسه های حقوق بشر و انسان دوستانه در سراسر جهان را می طلبد تا بدون تبعیض و به حاشیه راندن بخش و یا بخش هایی از جامعه تحقق یابد.

در ادامه بیانیه آمده است: از دیرباز تا به امروز برخی از کشورهای جهان به ویژه کشورهای خاورمیانه از پدیده استبداد و حاکمیت فرد (خودکامگی) و دیکتاتوری در رنج و عذاب هستند؛ همان حکومت هایی که به زور سرنیزه و آتش اراده خود را عملی می کنند و در راه سرکوب و شکنجه بر ضد معترضانِ به حاکمیت حاکمان ستمکار و خواستاران آزادی از هیچ اقدامی فروگذار نمی کنند.

پس از آنکه سازمان ملل متحد از مسئولیت ویژه خود برای رصد کردن و مبارزه با استبداد سلطه جویانه و خودکامه شانه خالی کرد و منافع و مصالح سیاسی و اقتصادی را بر اصول و معیارهای انسانی و بشردوستانه مقدم دانست، روند دیکتاتوری به طور خطرناکی استمرار یافت.

در این برهه زمانی شاهدیم که سازمان های بین المللی شعارهای حمایت از دموکراسی های نوپا سر می دهند و از دیگر سو می بینیم با بیشتر کشورهای دارای حاکمیت خودکامه و استبدادی همپیمانی و ائتلاف دارند که این کنش ها تعامل دوگانه ای با مسائل حقوق بشری و انسانیِ بسیاری از ملت ها را به نمایش می گذارد.

در پایان بیانیه سازمان جهانی نفی خشونت «مسلمان آزاد» آمده است: این سازمان بر ضرورت اقدام سازمان های بین المللی و منطقه ای حقوق بشری و عمل به وظیفه شان تأکید دارد و اینکه برای حمایت از تمام کشورهای جهان به ویژه در کشورهایی که برای اصلاحات سیاسی و اقتصادی قیام کرده اند، به پا خیزند و وظیفه خود را آن چنان که باید انجام دهند و توجه داشته باشند که ملت های تحت سلطه کشورهای استبدادزده و حاکمان سرکوبگر با شکنجه و سرکوب مواجه هستند.

در همین جهت از سازمان ملل متحد خواهانیم که با شفاف سازی در عملکرد خود در این زمینه مصالح و منافع ملت های خواهان اصلاحات و آزادی را مدّنظر قرار دهند. همچنین بر اهمیت نهادینه کردن نقش سازمان ملل متحد حامی مادی و معنویِ سازمان ها و جمعیت ها و مجمع های فعال در گستراندن دمو کراسی تأکید داریم.