از نظر اسلام، هزينه براى كار فرهنگى مهمتر است از هزينه در امور نظامى، ومى بايد اقلا ١٠ برابر   كار نظامى باشد. كو گوش شنوا؟