در پی رفتارهای خشونت بار و نژادپرستانه دولت هند، سازمان جهانی نفی خشونت «مسلمان آزاد» بیانیه ای به شرح زیر صادر کرد.

در بخشی از این بیانیه آمده است: سازمان جهانی نفی خشونت «مسلمان آزاد» رفتار و تصمیمات غیر مسئولانه دولت هند را که اقدامی نژادپرستانه است، به شدت محکوم کرده و اگر در روش و رفتار اخیر خود تجدیدنظر نکند، نسبت به بروز و درگیر شدن هند به جنگ داخلی هشدار می دهد.

مصوبه اخیر دادن تابعیت به شهروندان هندی و درگیری های ناشی از آن، ده ها تن از مردم عادی را به کام مرگ فرستاده و زخمیانی بر جای گذاشته است. درگیری های مسلحانه در پی اعتراضات انبوه شهروندانِ پیروان سایر ادیان که به منظور محکوم کردن محروم شدن مسلمانان ـ که بخش بزرگی از مردم هند را تشکیل می دهد ـ از داشتن تابعیت هندی را نیز باید در نظر داشت.

در ادامه این بیانیه آمده است: مسئولان و متولیان کشور هند با تصویب این قانونِ به طور آشکار نژادپرستانه قوانین و مصوبه های مرتبط و با موضوع حقوق بشرِ جهانی و منطقه ای آن را بی پروا و کاملاً نقض کرده اند. از این رو برای حفظ صلح داخلی و ملی و امنیت اجتماعی باید و باید آن را لغو کنند.

به دنبال حوادث یادشده، سازمان جهانی نفی خشونت دولتمردان هند را در نقض حقوق بشر و جان باختن افراد و وارد کردن خسارت به دارایی های مردم و همچنین نابسامانی ها و اضطرابات در کشور کاملاً مسئول می داند. از همین رو از جامعه جهانی و سازمان ملل متحد می خواهیم تا با دخالت در این قضیه بحران فعلی را برطرف و خونریزی و کشتار پدید آمده در هند را متوقف کنند.