در پی اظهارات افراط گرایانه برخی گروه ها که خواستار تخریب مساجد در کشور سوئد شده بودند، سازمان جهانی نفی خشونت «مسلمان آزاد» بیانیه ای صادر کرد.

متن این بیانه به شرح زیر است:

بسم الله الرحمن الرحیم

سازمان جهانی نفی خشونت «مسلمان آزاد» اظهارات افراط گرایانه ای که خواستار تخریب مساجد در کشور سوئد شده اند را به شدت محکوم می کند، و از افراد و نهادهایی که به دنبال آسیب رساندن به صلح و امنیت بین المللی هستند می خواهد که پاسخگو باشند.

این سازمان از اظهارات رهبر جناح راست افراطی سوئد که خواستار مصادره و تخریب مساجد مسلمانان شده بود، مطلع شده است. اظهارات این سیاستمدار بیانی واضح از ماهیت برنامه‌ها و اهداف مشکوک با هدف بی‌ ثبات کردن امنیت جهانی و ایجاد فتنه و نزاع بین ملت ها و جوامع در داخل و خارج اروپا است.

این سازمان معتقد است که مقامات سوئدی به طور مستقیم مسئول برخورد قانونی و امنیتی با تحریک کنندگان خشونت و فتنه ها هستند، و خاطرنشان می‌ کند که این درخواست ها و کسانی که پشت سر آن ها هستند، با درخواست ها، اهداف و افراد سازمان ‌های تروریستی، مانند: القاعده و داعش، تفاوت و فرقی ندارند.

این سازمان نسبت به اجازه دادن به این احزاب افراطی برای ادامه اقدامات خود در داخل سوئد هشدار می دهد، این امر را مستلزم برخورد جدی و سازش ناپذیر و تلاش برای مبارزه فکری و فرهنگی با آن، به دلیل تهدیداتی که صلح ملی را هدف قرار می دهند، می داند.