در پی تحولات به وجود آمده در مصر سازمان جهانی نفی خشونت «مسلمان آزاد» بیانیه ای صادر کرد. 

سازمان جهانی نفی خشونت با کمال نگرانی تحولات حقوق بشری در مصر را دنبال می کند و در این زمینه و نسبت به نقض حقوق بشر که با هدف خاموش کردن صدای معترضانِ سیاسی و مصادره آزادی های عمومی صورت می گیرد به شدت نگرانی خود را اعلام می کند.

بر اساس اطلاعات رسیده از داخل مصر، عملیاتِ برنامه ریزی شده ای از سوی دستگاه های امنیتی مصر استمرار دارد، به گونه ای که نگران کننده و مشکوک است. این نگرانی زمانی بیشتر می شود که دامنه بازداشت لایه های حساس اجتماعی، مانند حقوقدانان، روزنامه نگاران و برخی سیاستمداران صاحب نظر را دربرگرفته است.

پاره ای از گزارش های رسیده از برخی فعالان مصری در زمینه حقوق بشر تأکید دارد که بیشترین بازداشت ها از سوی حکومت با هدف حذف شخصیت ها و سران معارض ضد حکومت صورت می گیرد.

این سازمان همزمان با اعلام مخالفت خود نسبت به نقض آزادی های عمومی و فردی در مصر، از فروغلتیدن حاکمیت و دولت در پرتگاه سرکوب و استبداد و فروپاشی مبانیِ دمکراسی و تکثرگرایی هشدار می دهد؛ چیزی که ملت مصر برای رسیدن به آن و حاکم گرداندن آن در جامعه قیام کرد.

بنابراین، از حاکمیت مصر خواسته می شود که به معیارهای قانونی و اخلاقی در تعامل با معارضانِ داخل و خارج مصر پایبند باشد و بر پایه مبانی دمکراسی دیدگاه آنان را بپذیرد.