أگر يك هزارم هزينه اى كه دولتها براى جنگ بامردم هزينه مى كنند، براى آشتى بامردم هزينه كنند، مردم دركنار دولتها قرار خواهند گرفت، ودولت مردمى خواهد بود.