درافغانستان، ٤٥ هزار مسلمان در ٤ سال گذشته كشته شدند.