سازمان جهانی نفی خشونت (مسلمان آزاد) طی پیامی از سران و مسئولان کشورهای خلیج فارس خواسته است به منظور پیشگیری از چالش های آینده، به ویژه مسائل جوهری که مانع توسعه ی سیاسی، اقتصادی و اجتماعی ملت های کشورهای خلیج فارس به شمار می رود، مورد بحث و گفتگو قرار دهند.
این سازمان در پیام خود، اقدام سران شرکت کننده در این اجلاس به طرح اموری که با سرنوشت شهروندان شان در ارتباط است، مانند: دمکراسی، حقوق بشر و آزادی های فردی و اجتماعی را سخت ضروری و اجتناب ناپذیر خواند، مسائل دیگری، چون: مبارزه با فقر، بیکاری و پرداختن به توسعه ی انسانی و اجتماعی را بایسته ی توجه دانست.
محدودیت های دست و پاگیر سفر و مهاجرت که اخیراً از سوی برخی دولت های کشورهای خلیج فارس به تصویب رسیده است، دیگر مقوله ای است که در این پیام آمده است.
پاره ای رفتارها که اخیراً میان این کشورها رواج و فزونی یافته، به ویژه دخالت منفی برخی از کشورها در امور داخلی کشوری دیگر و لزوم احترام به سیادت و قانون جامع کشورهای خلیج فارس، دیگر موضوع هایی است که در پیام این سازمان بر ضرورت توجه به آن تأکید شده است.