از آنجائى كه مشورت يك أصل خدشه ناپذير در اسلام است، ودر آيات شريفه قران كريم  نيز تأكيد شده است، و در كار گروهى وسرنوشت ساز امت اسلامى به آن نياز هست، لذا سازمان (freemuslim) همواره باگروهى از انديشمندان وعلما در كشورهاى مختلف أعم از شيعه وغير شيعه، مسلمان وغير مسلمان، مشورت نموده، وايشان را مجمع مشورتى خود دانسته وبا ايشان دركارهاى خود مشورت مينمايد.