سازمان جهانی نفی خشونت (مسلمان آزاد) طی پیامی از هیئت علمای بزرگ عربستان سعودی خواسته است تا به جهت رویدادهای اخیر، به ویژه اعمال تروریستی و خشونت باری که بر ضد مسلمانان شیعه رخ داده و پیامدهای آن، در گفتمان دینی و اجتماعی خود، به طور همه جانبه تجدید نظر کند. 

از نگاه این سازمان، هیئت یادشده در گفتمان افراطی خود نسبت به مسلمانان شیعه باید تجدید نظر کند؛ رفتاری که با تحریک پنهانی و آشکار بر ضد هر طایفه ی دینی و مذهبی که از نظر فقهی و فکری با مذهب سلفیِ وهابی (مذهب رسمیِ نظام سعودی) نمودی روشن و برجسته دارد. 

سازمان جهانی نفی خشونت در پیام خود تأکید کرده است که پیامدهای حوادث اخیر در عربستان می طلبد که رهبران آن هیئت، پی جوی عوامل خلل و اشکالاتِ فکری برآمده از نعره های تکفیری های نژادپرست باشند؛ نعره هایی که برخی سران این جریان فکری سر می دهند، به ویژه آن بخش از فتواهای افراطی که حرمت خون مسلمانان را نگاه نداشته، مسلمانان را به مسلمان کشی تشویق می کند و وحدت بافتِ اجتماعیِ یک ملت را بر باد می دهد. 

شایان توجه است که این سازمان، پیش از وقوع این رخدادهای خونبار در صورت مهار نشدن این قبیل فتواهای افراطی از سوی شیوخ وهابی، هشدار داده و بر ضرورت قانونمند و نظام مند کردن فتواهای برخی از اعضای هیئت علمای بزرگ عربستان سعودی تأکید کرده بود. 

سازمان جهانی نفی خشونت (مسلمان آزاد) در این پیام یاد آوری کرد: اوضاعِ داخلی کشور عربستان سعودی به شدت وخیم و تنش آلود است و می طلبد که برای حل مشکلِ موجود به طور جدی وارد عمل شد و از بدتر شدن اوضاع در روزهای آینده جلوگیری کرد.