دسته: سازمان جهانى نفی خشونت

سازمان جهانی نفی خشونت: سازمان ملل نسبت به فجایعی که در میانمار رخ می‌دهد مسئولیت پذیر باشد و مسئولانه عمل کند

با استمرار یافتن فجایع انسانی که از سوی کودتاچیان در میانمار رخ می‌دهد، سازمان جهانی نفی خشونت...

Loading