دسته: سخن از ارمانها

رفتار ناشايست

گاها ديده شده دولتها بامردم رفتار ناشايست داشته اند، وبه عنوان خصم به آنها نگاه كرده اند، اين بدترين اتفاقى است كه ممكن است رخ دهد. هرگاه دولت حالت پدرى را حفظ كند وهمه مردم را باديد محبت، نه انتقام، نگاه كند، مردم نيز با همين...

هزينه آشتى با مردم

أگر يك هزارم هزينه اى كه دولتها براى جنگ بامردم هزينه مى كنند، براى آشتى بامردم هزينه كنند، مردم دركنار دولتها قرار خواهند گرفت، ودولت مردمى خواهد...

Loading