دسته: سخن روز

راهپيمائيهاى أخير سازمان يافته نسيت؟

به دنبال گرانى أقلام مورد نياز،  مردم بستوه آمده و در بسيارى از شهرهاى ايران راهپيمائيهائى انجام شده، وممكن است ادامه هم داشته باشد. احتمال اين كه خود جوش باشد هست، ولى احتمالات ديگر را نيز نبايد از نظر دور داشت، آنچه مهم است...

هزينه ی كار فرهنگى

از نظر اسلام، هزينه براى كار فرهنگى مهمتر است از هزينه در امور نظامى، ومى بايد اقلا ١٠ برابر   كار نظامى باشد. كو گوش شنوا؟

خدا لعنت كند سياست را!

سياست هم مانند همه رشته ها قوانينى دارد، ما احتمالاً آن را هم بلد نيستيم، البته شايد ترس آن داريم واقعيت پيدا كند وما رسوا بشويم!!! جريان از اين قرار است كه اقاى سيسى رئيس جمهور فعلى مصر در جريان باز گشائى طرح كشت ماهى وافزايش...

Loading