سازمان جهانی نفی خشونت «مسلمان آزاد» با صدور بیانیه ای از مقامات بریتانیا خواست که تصمیم اخراج پناهجویان را لغو کند.

در بخشی از این بیانیه آمده است: سازمان جهانی نفی خشونت نارضایتی عمیق خود را از تصمیم مقامات بریتانیا برای اخراج اجباری پناهجویان از سرزمین ‌هایشان ابراز می ‌کند و این اقدام را نقض آشکار میثاق ‌ها و قوانین بین ‌المللی می ‌داند.

همانگونه که به این سازمان اطلاع داده شده، دادگاه عالی در بریتانیا به دولت اجازه داده تا پناهندگان را از مملکت اخراج کند و آن ها را به زور به کشور رواندا در آفریقا منتقل نماید.

این سازمان بر این باور است که این تصمیمی ظالمانه و لکه ننگی در تاریخ قوه قضائیه انگلیس، و نقض آشکار حقوق بشر است.

این سازمان از مقامات بریتانیا می خواهد که این تصمیم را لغو کنند، و در رویه های خود در مورد حقوق پناهندگان و قوانین بین المللی مهاجرت، بازنگری کنند.