به مناسبت روز سوم ماه می (سیزدهم اردیبهشت) روز جهانی مطبوعات، سازمان جهانی نفی خشونت «مسلمان آزاد» بیانیه ای صادر کرد که بخشی از آن به شرح زیر است: 

سازمان ملل متحد و بخش قابل توجهی از جامعه جهانی روز سوم ماه می، روز جهانی مطبوعات را گرامی می دارند. برای پرتوافکنی بر شرایطی که دست اندرکاران این صنف شرافتمند و ارجمند و همچنین نقض حقوقی که به طور مستقیم و غیر مستقیم با آن مواجه هستند روز سوم ماه می «روز جهانی مطبوعات» نامگذاری شده است.

مطالعات و آمار نشان می دهد که از چندین دهه گذشته تا به امروز خاورمیانه و برخی کشورهای آفریقایی در صدر دولت ها و کشورهایی هستند که حقوق اصحاب مطبوعات را نقض می کنند. در این معنا در مناطق و کشورهای تحت حاکمیت رژیم های خودکامه و استبدادی و زیر تیغ چالش های اجتماعی و درگیری های نظامی، وضعیت اصحاب مطبوعات وخیم تر است. متأسفانه در این مناطق تمام قوانین مرتبط با آزادی رسانه و حقوق بشر به یک اندازه مورد بی اعتنایی واقع شده و می شوند.

در ادامه این بیانیه آمده است: ده ها و ده ها تن از اصحاب مطبوعات به جرم بیان واقعیت ها و روشنگریِ به دور از وابستگی های گروهی با احکام ظالمانه در سیاهچال ها زندانی شده اند. از دیگر سو شماری از اصحاب مطبوعات و رسانه ها به دلیل عمل به خدمت مقدس خود و پوشش دادن و رسانه ای کردن چالش ها و منازعات مسلحانه در مناطق آشوب زده، از سوی دستگاه های دولتی به سیاهچال ها افتاده اند و هیچ خبری از سرنوشت آنان در دست نیست.

جامعه جهانی و سازمان های حقوقی نیز در یاری رساندن به این طبقه و رهانیدن آنان از زندان و روشن کردن و مشخص کردن وضعیت ناتوان است.

از این رو سازمان جهانی نفی خشونت «مسلمان آزاد» این روز و مناسبت را مغتنم شمرده و از تمام دولت هایی که زندانیان رسانه ای و مطبوعاتی دارند می خواهد زندانی های خود را آزاد کرده و احکام سیاسی را که بر ضد آنان صادر شده است ملغی کنند. دیگر اینکه سازمان های حقوق بشری بین المللی فعالانه درصدد کشف و روشن شدن نقض حقوقی که در حق زندانیان مطبوعات روا داشته شده است برآیند و از فعالانِ در این عرصه انسانیِ از نظر مادی و معنوی حمایت کنند؛ چراکه مسئولیت سنگینی در این زمینه بر عهده دارند. والله ولی التوفیق.