سازمان جهانی نفی خشونت (مسلمان آزاد) طی بیانیه ای از جامعه ی بین الملل و سازمان های حقوقی خواسته است تا تحقیقی شفاف و مستقل درباره ی حقیقت اتهاماتی که بر ارتش مالی وارد شده، مبنی بر این که طی برنامه ای منظم عرب های مالی و طوارق (کوچی ها) شمال این کشور را به کام مرگ می فرستد، انجام دهند. بر پایه ی این بیانیه، سازمان جهانی نفی خشونت از طریق منابع مستقل آفریقایی مطلع شده است که پاره ای دلایل حکایت دارد که نیروهای نظامیِ شرکت کننده در مبارزه با تروریسم در شمال مالی، به پاکسازی نژادی دست زده است که شماری از شهروندان بی گناه اخیراً در شهرهای: سفاری، نیونو و موبتی در شمال این کشور قربانی این سیاست شده اند. این سازمان مسئولیت تحقیق در این زمینه را متوجه سازمان های حقوق بشر و عفو بین الملل می داند و از این سازمان ها می خواهد بدون فوت وقت ابهامات موجود در ماجرا را برطرف کند و مرتکبان این جنایات را به دادگاه بین الملل تحویل دهند.