در پی عملیات خونین و کشتار مردم آفریقای مرکزی، سازمان جهانی نفی خشونت «مسلمان آزاد» بیانیه ای صادر کرد.

این سازمان به مستنداتی دست یافته است که بر اساس آن کشتاری دهشتناک بر ضد ده ها تن از اقلیت مسلمانِ جمهوری آفریقای مرکزی اعمال شده است.

بر اساس مستندات و گزارش هایی که به سازمان جهانی نفی خشونت رسیده است، در پی یورش غیر منتظره ی شبه نظامیان مسلح مسیحیِ «انتی بالاکا» بر ضد روستای بنبونتی واقع در شمال بانگی مرکز این کشور، بیش از 146 مسلمان کشته شده اند که این اقدام با انگیزه ی افراطی گری دینی صورت گرفته است.

این شبه نظامیان مسلح، برجسته ترین تشکل دینیِ مسلح است که به تعصبات دینی و ارتکاب جنایاتِ ضد بشری شهره می باشند.

سازمان جهانی نفی خشونت «مسلمان آزاد» این جنایت خونین و وحشتناک را محکوم می کند و مسئولیت همه جانبه ی آن را متوجه مسئولان و نهادهای رسمی جمهوری آفریقای مرکزی می داند. همزمان از جامعه ی جهانی و کشورهای عضو اتحادیه ی آفریقا می خواهد بدون فوت وقت برای نجات اقلیت مسلمان و رهانیدن آنان از کشتارها و جنایاتی که بعدها در حق آنان روا داشته خواهد شد، بکوشند.

دیگر خواسته ی سازمان جهانی نفی خشونت این است که مسئولان آفریقایی، این شبه نظامیان تروریست را دستگیر کرده و برای مجازات و قصاص به محاکم قانونی تحویل دهند و در این زمینه چشم پوشی و کوتاهی نکنند و به قربانیان بی توجهی روا ندارند.

ضمناً این سازمان نسبت به شرایط آینده انسانی مسلمانان سخت هشدار می دهد.