سخنان رياست جمهورى مبنى بر اينكه: (گور خوابى براى مردم ودولت اين كشور قابل تحمل نيست) شمشير دولبه ايست كه معانى مختلفى را ممكن است داشته باشد:

١- مردم تحمل نمى كنند، چون مردم غيور هستند ونمى توانند هم نوعان خود را در اين حال ببينند. 

مردم كه همه جور ماليات شرعى وغير شرعى داده اند، هزينه هاى آب وبرق وگاز و… (حتى هزينه پوشه در هر اداره) را ايضاً پرداخت كرده اند، پس چرا گور خواب وجود دارد؟

٢- دولت  تحمل نمى كند، ممكن است اشاره به گفتار يكى از آنها باشد كه( همين يك گور را باكتك ازما گرفتند)!

٣- دولت تحمل نمى كند، اشاره به تورم وحمايت شاخه هاى متورم ومتعفن در دولت گذشته باشد كه اگر اينها پولهاى مملكت را بالا نمى كشيدند، امروز مردم گور خواب نمى شدند. يعنى جنگ با عزيز دُر دانه هاى بعضى مقامات كه در دولت گذشته با افكارشان تطابق بيشترى بود.

آدم خوبيست، به دين وايمان وصداقتش كار ندارم!!!!!

٤- دولت تحمل نمى كند، بمعنى اينكه در كار برجام كارشكنى نكنيد تا بتوانيم كار كنيم!

اما كسى نمى گويد اين گور خوابان از كى گور خواب شدند؟

٥- گردانندگان (!) الان صلاح ديدند موضوع در مطبوعات مطرح شود تا بتوانند از آب گِل آلوده انتخابات بنفع خود يا كسانى بهره گيرند، پس كلام رياست جمهورى يعنى لطفاً آبروى دولت من را نبريد كه من هم پروندهاى باز نشده دارم كه باز كنم!

براستى بياييد ببينيم در دولت على عليه السلام گور خواب بود؟

ثقفى در كتاب غارات نوشته است على عليه السلام فرمود: من (در دولت خود) به همه مردم، آب دادم، خانه دادم، وكار دادم. 

مع العلم اين كه دولت على آن روز به وسعت٥٠ كشور اسلامى امروز بوده است.

پس إشكال در كجاست؟

اشكال شايد در پرونده هاى اختلاس باشد كه تنها يكى از آن (نمايشنامه بابك جان) آنهم باشرمندگى مطرح شده است ومردم را مشغول مى كند تا ديگر پرونده ها ماست مالى شود، ومردم …. بمانند.

اشكال شايد در عدم شفاف سازى در عملكرد بعضى مسؤولان (غير قضائى البته) است.

ولى جاى بسى خوشحاليست كه زمان ما زمان غالب ومغلوب نيست، بُرد وباخت هم ندارد، همه عزيزان برنده خواهند بود، بُرد بُرد، وهمه روسفيد از صندوقهاى انتخابات بيرون خواهند آمد، و إلا مارك فتنه را بعنوان مدال خواهند گرفت وخانه نشين خواهند شد، البته اين بهتر از گور خوابى است!

خود بخوان حديث از اين مجمل!