سازمان جهانی نفی خشونت (مسلمان آزاد) طی بیانیه ای اقدام جنایتکارانه و شنیع گروه تروریستی داعش را که طی آن، خلبان اردنی، آقای معاذ الکساسبه را زنده زنده در آتش سوزاند محکوم کرده، از پیمان بین المللی مبارزه با تروریسم خواست تا با اقدامی نظامی این سازمان وحشی و جنایتکار را نابود کند و مجازاتی عادلانه برای حامیان مالی و سیاسی گروه های خشونت پرست در نظر گرفته، آن را به مرحله ی اجرا در آورد.

این سازمان در بیانیه ی خود نسبت به جنایت تروریست های داعش که در حق خلبان اردنی روا داشته اند شدیداً ابراز اندوه کرده، آورده است: چنین جنایتی حقیقت و ماهیت اندیشه ی تکفیری وحشی را که پیروان مذهب ابن تیمیه (وهابی ها) از آن پیروی می کنند به نمایش گذاشته است؛ مذهب و مکتبی که بر ضد دین اسلام و عُرف انسانی خروج کرده اند.

این سازمان همزمان با تسلیت به خانواده ی داغدار این خلبان و ملت مسلمان اردن، از تمام کشورهای اسلامی می خواهد که به طور فعال با اندیشه ی سلفی گریِ وهابی برخورد کنند؛ اندیشه ای که با ابزار پراکندن نفرت، خشونت و نفی دیگران، در پی گسترش خود و چیره شدن بر کسانی است که در عقیده یا دین با آن در تعارض و مخالفت هستند.

این سازمان در بیانیه ی خود همچنین از سازمان ملل متحد و سازمان های حقوق بشری خواسته است تا همراهان و همدستان این پدیده ها را طرد کرده، با راهکارهای نظامی، امنیتی، سیاسی و فکری به مبارزه ی با آن برخیزند، باشد که شر برآمده از آن درهم شکسته شود، چرا که محدود نبودن عوارض شرارت آن به یک منطقه ثابت شده است و این که این اندیشه میان مسلمان، مسیحی یا پیرو هر دین و مذهبی دیگر تفاوتی قائل نیست.