به دنبال رونامائى از منشور حقوق شهروندى كه اخيراً توسط رياست محترم جمهورى ايران، ودر جلسه اى كه دبير كل سازمان جهانى نفى خشونت با مجموعه اى از دانشجويان ايرانى مقيم در امريكا صورت گرفت، اين موضوع مطرح گرديد كه چه فرقى بين قانون اساسى ايران ومنشور حقوق شهروندى ديده مى شود؟
دبير كل سازمان نفى خشونت پس از قدر دانى از تلاشهاى باصطلاح اصلاح طلبان (!) وجناب رياست محترم جمهورى، ياد آور شد كه رونمائى از چنين منشورى زمانى ارزش پيدا مى كند كه بتوان به آن عمل نمود. پيش از آنكه چنين منشورى رونمائى شود بايد بامسؤولين واقعى كشور (أهل حل وعقد) رايزنى نمود و موافقت ايشان را در جهت اجراى چنين منشورى بدست آورد، دو غير اين صورت اينگونه منشور ها صرفاً جنبه نمايشى خواهد داشت.
icon-pdf